معرفی

مشخصات فردی

شهناز پیروزفر

نام - نام خانوادگی : شهناز   پیروزفر

پست الکترونیکی : sh_piroozfar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی - تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : سازمان مدیریت صنعتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع- تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسي صنايع

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388-07-01

شهناز پیروزفر
شهناز پیروزفر

محل خدمت :
    دانشکده مهندسي صنايع
مرتبه علمی :
    استادیار
^